Blogia
luosva

PLAN DE ESTUDOS DO 1º CURSO DE MANTEMENTO INDUSTRIAL (ciclo medio).

PLAN DE ESTUDOS DO 1º CURSO DE MANTEMENTO INDUSTRIAL (ciclo medio).

PRIMER CURSO.

Técnicas de mecanizado para o mantemento e a montaxe (290 horas).


 • Debuxo técnico.
 • Tratamento de materiais.
 • Medicións.
 • Mecanizado.
 • Unións por soldadura e non soldadas.
 • As máquinas-ferramenta de arranque de labra.
 • As ferramentas para o arranque de labra.
 • Procedementos operativos de unión por soldadura.
 • Procedementos operativos de mecanizado.
 • Procedementos de unións non soldadas.
 • Os riscos de manexo das máquinas-ferramenta de arranque de labra e dos equipos de soldaxe.

Electrotecnia (185 horas).

 • Fenómenos eléctricos e electromagnéticos. Resolución de circuítos característicos.
 • Electrónica analóxica básica.
 • Máquinas eléctricas estáticas e rotativas.
 • Medidas.
 • Sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos. Características fundamentais. Vantaxes e inconvenientes de cada un.

Automatismos eléctricos, pneumáticos e hidráulicos (215 horas).

 • Automatización. Fundamentos e áreas de aplicación.
 • Mando e regulación de motores eléctricos. Manobras.
 • Sistemas pneumáticos.
 • Sistemas hidráulicos.
 • O autómata programable.

Seguridade na montaxe e mantemento de equipos e instalacións (55 horas)

 • Plans e normas de seguridade e higiene
 • Lexislación básica sobre seguridade e hixiene
 • Normativa vixente sobre plans de prevención e autoprotección no sector da montaxe e o mantemento de equipos e instalacións
 • Factores e situacións de risco e emerxencia
 • Consecuencias, exposición e probabilidade
 • Sistemas de prevención e protección medioambiental
 • Medios, equipos e técnicas de seguridade

Relacións no equipo de traballo (55 horas).

 • A comunicación na empresa
 • Negociación e solución de problemas
 • As relacións humanas
 • Equipos de traballo
 • Motivación no contorno laboral

Administración, xestión e comercialización na pequena empresa (80 horas).

 • A empresa e o seu contorno
 • Formas xurídicas das empresas
 • Xestión de constitución dunha empresa
 • Xestión do persoal
 • Xestión administrativa
 • Xestión comercial
 • Obrigas fiscais

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres